کارشناسان مرکز مشاوره شهید محلاتی

6. آقای یداله محمد زاده: فوق لیسانس روانشناسی

زمینه تخصص:  پیش از ازدواج، زوج درمانی، خانوادگی

7. خانم  صغری ترابی: فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی

زمینه تخصص: اختلالات رفتاری، پیش از ازدواج، خانوادگی

8. خانم سوسن حق شناس: فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

زمینه تخصص: تحصیلی، تربیتی، جوانان، خانوادگی

9. خانم زهره خزایی: فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی

زمینه تخصص: تحصیلی، پیش از ازدواج

10. خانم مرضیه شفیعی: فوق لیسانس روانشناسی بالینی

زمینه تخصص: نوجوانان و جوانان

11. خانم شهربانو صالحی: فوق لیسانس مشاوره خانواده

زمینه تخصص: پیش از ازدواج، زوج درمانی، خانوادگی

12. خانم عباسی: فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی

زمینه تخصص: اختلالات رفتاری و یادگیری کودکان، پیش از ازدواج، خانوادگی

13. خانم فاطمه فتاحی: فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی

زمینه تخصص: جوانان و نوجوانان، خانوادگی

14. خانم رحیمه فردوسی: فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی

زمینه تخصص: نوجوانان و جوانان

15. خانم مهری فرخ زاده: فوق لیسانس روانشناسی بالینی

زمینه تخصص: کودک، خانوادگی

16. خانم رضوان قلمبر: فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

زمینه تخصص: تحصیلی، تربیتی

17. خانم فاطمه لواسانی: فوق لیسانس مشاوره و راهنمایی

زمینه تخصص: پیش از ازدواج، زوج درمانی، خانوادگی

18. خانم مقیمی: فوق لیسانس روانشناسی تربیتی

زمینه تخصص: پیش از ازدواج، زوج درمانی، خانوادگی

/ 0 نظر / 510 بازدید